http://www.inventura.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlav-zakony2gk-is-100.jpglink
«
»
Loading…
Slovak English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish

Zákony

1. Základné právne normy
2. Periodická, priebežná a mimoriadna inventarizácia
3. Plánovanie inventarizácií
    - Príkaz na uskutočnenie inventarizácie
    - Menovanie inventarizačných komisií /ÚIK, ČIK/
    - Harmonogram inventúr
4. Priebeh inventarizácie
    - Fyzická a dokladová inventúra
    - Inventúrny súpis
    - Inventarizačný zápis
    - Inventarizačné rozdiely
5. Vyradenie majetku

1.   ZÁKLADNÉ PRÁVNE NORMY a iné usmernenia

•  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
•  Opatrenie č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Úplné novelizované znenie Postupov účtovania obsahuje  (Finančný spravodajca 6/2006)
•  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (v súvislosti s hmotnou zodpovednosťou zamestnancov)

2.   PERIODICKÁ, PRIEBEŽNÁ A MIMORIADNA INVENTARIZÁCIA

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti!

Periodická – riadna  inventarizácia  sa vykonáva ku dňu, ku ktorému sa vykonáva účtovná závierka (k 31.12.). Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 29 umožňuje aj iné lehoty vykonania inventarizácie:

- pri zásobách kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia
- pri hmotnom majetku okrem zásob táto lehota nesmie prekročiť dva roky
- pri peňažných prostriedkoch 4 x ročne

Dôležité dokumenty pri inventarizácii:

Príkaz na vykonanie inventarizácie  /štatutárny orgán/
Harmonogram inventúr  /štatutárny orgán/
Inventúrny súpis /podklady k inventariz. vytlačí z PC evidencie odd. ekonomiky, alebo odd. informatiky, prípadne každé odd. si vytlačí samo, ak je v organizácii sieťou prepojený softvér/
Inventarizačný zápis /ÚIK, v prípade veľkej organizácie sú aj čiastkové inv. zápisy/
Návrh na vyradenie majetku /ČIK, ÚIK/
Zoznam majetku navrhovaného na vyradenie /ČIK, ÚIK/

Priebežná  inventarizácia

- vykonáva sa v priebehu kalendárneho roka ku ktorémukoľvek dňu, napr. pri zásobách,
- vykonáva sa na účely vyjadrenia ocenenia, zohľadnenie predpokladaných strát a rizík, zníženie hodnoty majetku a záväzkov pre potreby priebežnej účtovnej závierky (týka sa bankových inštitúcií).

Mimoriadna  inventarizácia – vykonáva sa v týchto prípadoch:

- ku dňu vzniku, zlúčenia, rozdelenia, zrušenia organizácie, začatia likvidácie, začatia inej organizačnej zmeny,
- pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preložení pracovníka na iné pracovisko, pri skončení pracovného pomeru,
- pri mimoriadnych udalostiach, napr. živelné pohromy, sprenevera, vlámanie a krádež,
- ak ju nariadi vedúci pracovník organizácie, napr. nezrovnalosti pri priebežných inventarizáciách, alebo pri náhodných kontrolách.

3. PLÁNOVANIE INVENTARIZÁCIÍ

Lehoty uskutočnenia inventarizácie:

- peňažné prostriedky – najmenej 4-krát za účtovné obdobie (napr. k 30.6., 31.12. a 2-krát námatkovo),
- zásoby – minimálne 1-krát za účtovné obdobie (kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia, pritom sa musí preukázať stav zásob ku dňu účtovnej závierky, t.j.k 31.12.),
- nehmotný majetok, finančné účty, pohľadávky, záväzky, prechodné účty,  fondy - minimálne 1-krát za účtovné obdobie (k 31.12.),
- hmotný majetok okrem zásob (dlhodobý hmotný majetok, hmotný majetok vedený v podsúvahovej evidencii) – minimálne raz za 2 roky (obyčajne k 31.12.).

Príkaz na uskutočnenie inventarizácie:

Vedúci organizácie písomne každoročne určí plán periodických a priebežných inventarizácií. Časovo rozvrhne inventarizácie podľa jednotlivých druhov majetku a záväzkov a určí zodpovedných pracovníkov = inventarizačná komisia. Vo väčších organizáciách sa určí ústredná inventarizačná komisia /ÚIK/ a čiastkové inventarizačné komisie /ČIK/. Pracovník hmotne zodpovedný za inventarizovaný majetok a záväzky môže byť členom inventarizačnej komisie, nie však jej predseda. Čiastkové inventarizačné komisie musia byť najmenej trojčlenné.

4. PRIEBEH INVENTARIZÁCIE

Fyzická inventúra –  počítaním, vážením, meraním, obhliadkou.

- dlhodobý hmotný  majetok, zásoby, peniaze v hotovosti, drobný hmotný majetok v operatívnej evidencii.

Fyzickú inventúru, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky za dobu skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.

Dokladová inventúra –  prostredníctvom účtovných dokladov, pomocou rôznych písomností, spisov, zmlúv, dohôd a pod.

- dlhodobý nehmotný majetok, pozemky,  cenné papiere, bankové účty, peniaze na ceste, tovar a materiál na  ceste, pohľadávky, záväzky, poskytnuté zálohy, účty časového rozlíšenia,
V niektorých prípadoch sa využíva kombinácia oboch metód vykonávania inventúry.

Inventúrny súpis –  účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.

Musí obsahovať:

- Názov účtovnej jednotky
- Sídlo účtovnej jednotky
- Deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúry vykonaná, deň skončenia inventúry
- Stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny
- Miesto uloženia majetku
- Meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
- Zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve
- Zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov
- Odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry, ak sú takéto skutočnosti známe
- Meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
- Poznámky

Inventarizačný zápis (tzv. súhrnný protokol z vykonaných inventúr) -  je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva.

Musí obsahovať:

- Názov účtovnej jednotky
- Porovnanie skutočného stavu s účtovným stavom a vyčíslenie inventarizačného rozdielu
- Návrh na vysporiadanie inventarizačných rozdielov
- Posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, tvorba rezerv a opravných položiek (ak organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť)
- Meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

Inventarizačné rozdiely –  zistené rozdiely medzi inventúrnymi súpismi a účtovníctvom. Môže ísť o prebytok, manko (pri peňažných prostriedkoch a ceninách schodok).

Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 zákona o účtovníctve sa neposudzujú ako inventarizačné rozdiely. 

Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

V návrhoch na ich vysporiadanie je potrebné uviesť, či sú zavinené alebo nezavinené. V prípade schodku sa účtuje vždy ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.

Účtovanie inventarizačných rozdielov:

- manko do normy     501 (504)         112 (132)
- manko nad normu   549                  112 (132)
- schodok                 335                  211   pohľadávka voči hmotne zodp. osobe
- prebytok zásob       112 (132)         648
- prebytok peňazí      211                  648

Škoda je neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku.

Rezervy sa vytvárajú na očakávané riziká a straty v  podnikateľskej činnosti.
Opravné položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku. Rušia sa, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené. Ak sa na niektorý dôvod zníženia hodnoty majetku vytvára rezerva, neúčtuje sa súčasne tvorba opravnej položky.

5.   VYRADENIE MAJETKU

Návrh na vyradenie majetku predkladajú čiastkové inventarizačné komisie ústrednej inventarizačnej komisii, po vykonaní inventúry a zhodnotení stavu fyzického resp. morálneho opotrebenia, prípadne ak ide o majetok, ktorý je prebytočný a nepoužívateľný v danom subjekte.

Návrh na vyradenie musí byť riadne zdôvodnený a uvedený postup s jeho naložením po vyradení.

Ústredná inventarizačná komisia zosumarizuje návrhy na vyradenie od jednotlivých čiatkových inventarizačných komisií a  zoznam vyradeného majetku za celú účtovnú jednotku predloží na schválenie štatutárnemu orgánu.

Po vyradení likvidačná komisia /menovaná štatutárnym orgánom/ postupne likviduje vyradený majetok:

- fyzická likvidácia /demontovanie a odvoz do zberu, na skládku tuhého komunálneho odpadu/
- predaj /cena sa stanoví dohodou, obyčajne 10 % z obstarávacej ceny majetku/.

Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku sa obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov ako oprávky k dlhodobému hmotnému majetku ako celku za predpokladu, že zostávajúca časť majetku nestratí spôsobilosť užívania.

(podľa Opatrenia MF SR 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva - Finančný spravodajca 6/2006).

Kontaktujte nás:

Kontakt

INVENTURA SK, s.r.o.
Slovenská republika

E-mail: inventura.sk@gmail.com
Tel.: +421 915 069 569

cracked-facebook-logo 

Prvá slovenská spoločnosť špecializujúca sa od r. 1998 na vykonávanie fyzických inventúr zásob a poradenstva v tejto oblasti.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.
Ok